Bestyrelse

Bestyrelsen i sæsonen 2016/17:


Formand

Leif Rømer

Rønnevej 61

3720  Aakirkeby

Tlf. 2311 0365

Næstformand

Claus Pedersen

Nils Plumsvej 5

3730  Nexø

Tlf. 3018 2359

Kasserer

Erik Hansen

Strandvejen 1

3700  Rønne

Tlf. 2041 2266


Vedtægter for Aakirkeby Bridgeklub

§ 1


Navn og hjemsted.

Klubbens navn er Aakirkeby Bridgeklub.

Klubben er stiftet den 1. februar 1951.

Dens hjemsted er Aakirkeby, Bornholms Regionskommune.


§ 2


Formål.

Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til regelmæssige spilleaftener for gennem træning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.


§ 3


Tilhørsforhold.

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed Distrikt Bornholm. Klubben er tilsluttet forbundets Mesterpointordning efter de om denne gældende regler. 


§ 4


Bestyrelse.

Klubben ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Generalforsamlingen beslutter efter indstilling fra bestyrelsen antallet af medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen udpeger en turneringsleder for sæsonen. Den er beslutningsdygtig, når mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Generalforsamlingen vælger hvert år 1 suppleant til bestyrelsen for en 1 års periode.

Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen udpeger delegerede til distriktets generalforsamling.


§ 5


Tegningsregler.

Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening. Almindelige betalinger vedrørende foreningens drift kan tegnes af kassereren alene.


§ 6


Spilleudvalg og turneringskomité.

Turneringstederen tilretteløgger og leder turneringerne. Tilrettelæggelsen sker i samråd med bestyrelsen. Bestyrelsen er klubbens lov og regelfortolkende udvalg.


§ 7


Aflønning.

Generalforsamlingen skal godkende retningslinier for fast engagement af personer, der efter bestyrelsens indstilling skal aflønnes for deres arbejde for klubben.

Bestyrelsen har fuldmagt til at disponere et beløb til dækning af udgifter og honorarer til personer, der har arbejdet for klubbens drift og virke. (Honoraret kan være hel eller delvis fritagelse for at betale kontingent)


§ 8


Regnskabsår.

Klubbens regnskabså er primo april - ultimo marts, Klubbens regnskab revideres af den valgte revisor.


§ 9


Generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på klubbens sidste spilleaften i sæsonen.

Dagsorden skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Aflæggelse af årsregnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af næste års kontingent.

7. Valg til bestyrelsen (Først afgøres antallet af medlemmer - derefter vælges de).

8. Valg af suppleant til bestyrelsen.

9. Valg af revisor.

10. Valg af revisorsuppleant.

11. Eventuelt.


Generalforsamlingen skal indvarsles senest 3 uger før afholdelsen, ved meddelelse til medlemmerne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Undtaget herfra er forslag til vedtægtsændringer, som kun kan vedtages med mindst 2/3-dels majoritet af de på generalforsamlingen mødte medlemmer, samt forslag om klubbens opløsning, som kun kan vedtages med mindst 2/3-dels majoritet af samtlige klubbens medlemmer.

Såfremt et forslag om klubbens opløsning opnår tilslutning fra 2/3 af de på generalforsamlingen mødte medlemmer, men ikke tilslutning fra 2/3 af samtlige klubbens medlemmer, indkaldes med mindst 7 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget da uanset antallet af fremmødte medlemmer kan vedtages med 2/3-dels majoritet af de på generalforsamlingen mødte medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller inden 3 uger efter at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har fremsat et ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og eventuelle forslag.

Skriftlig afstemning om et forslag kan forlanges af blot et medlem. Skriftlig afstemning er obligatorisk ved valg mellem flere kandidater.


§ 10


Kontingent.

Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent. Halvdelen af kontingentet betales i oktober og halvdelen i februar.


§ 11


Tilskud til turneringsdeltagelse.

Bestyrelsen kan bevilge kontant tilskud til hel eller delvis dækning af omkostninger i forbindelse med medlemmers deltagelse i turneringer, som arrangeres indenfor Danmarks Bridgeforbund. 


§ 12


Medlemskab.

Bestyrelsen godkender optagelse i klubben. Indmeldelse i klubben er økonomisk bindende for hele sæsonen - dog kan bestyrelsen tillade udmeldelse efter ½ sæson, når omstændighederne taler herfor. Æresmedlemmer kan indstilles af bestyrelsen til udnævnelse ved en generalforsamling.


§ 13


Medlemmers pligter og rettigheder.

Medlemmerne følger de af Danmarks Bridgeforbunds gældende turneringsregler.


§ 14


Karantæne/Eksklusion.

Hvis bestyrelsen idømmer et medlem karantæne eller ekskluderer medlemmet, skal medlemmet underrettes skriftligt om karantænen/eksklusionen. Der henvises til §§ 13-14 i forbundets vedtægter. I henhold til disse paragraffer indberettes til forbund og distrikt, når der er tale om anden begrundelse end kontingentrestance.


§ 15


Opløsning af klubben.

I tilfælde af klubbens opløsning, hvilket kun kan vedtages af en generalforsamling (jvf. § 9), overgår evt. formue og aktiver til Distrikt Bornholm til opbevaring.


Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 20. april 2015

BridgeCentral, 17. august 2017